Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

1.1.Onze leveringen geschieden enkel tegen onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij afwijkende voorwaarden schriftelijk werden vastgelegd. 

1.2.Alle commerciële transacties tussen

BV Vytech Menen waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Krommebeekstraat 15, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nr. 0452.502.525

BV Vytech Duffel waarvan de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 18, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nr. 0461.173.830

BV Vytech Zele waarvan zetel gevestigd is te 9240 Zele, Warandestraat 4A, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nr. 0795.523.130,

hierna VYTECH,

en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. 

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. 

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant. Door een bestelling te plaatsen bij VYTECH ziet de klant af van de toepassing van zijn algemene voorwaarden. 

1.3.Een offerte van VYTECH is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een raming van de prijzen en de uit te voeren werken door VYTECH. 

De overeenkomst tussen de klant en VYTECH komt pas tot stand, hetzij na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door een persoon bevoegd om VYTECH te verbinden, hetzij door begin van uitvoering door VYTECH van de door de klant bestelde werken voor zover geen voorbehoud werd gemaakt.

 

De vertegenwoordigers/agenten van VYTECH zijn niet gemachtigd in haar naam verbintenissen aan te gaan.


1.4.Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering van een opdracht door de klant, zelfs gedeeltelijk, behoudt VYTECH zich het recht voor om aan de klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 25% van de waarde van de geannuleerde opdracht met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00), onverminderd het recht voor VYTECH op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals bijvoorbeeld de kost van reeds bestelde materialen of goederen. 

Artikel 2. Levering 

2.1. De leveringen gebeuren op risico en aanwijzing van de koper. 

2.2.De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van de overeenkomst door VYTECH kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3.In de regel dienen de bestelde werken en/of goederen door de klant te worden afgehaald in de lokalen van de VYTECH op het overeengekomen tijdstip. Wanneer de klant in gebreke is de werken en/of goederen af te halen op het overeengekomen tijdstip, wordt het risico geacht op de klant te zijn overgedragen vanaf dat tijdstip. De klant die ten onrechte weigert de aangeboden werken en/of goederen in ontvangst te nemen of af te halen, dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan VYTECH toekomen. Zo de klant VYTECH verzoekt om de goederen en/of werken te leveren op een door de klant aangeduide locatie, worden de goederen en/of werken verzonden op kosten en risico, onder andere van opslag, laden, transport en lossen, van de klant.

2.4.In geval de werken buiten de gebouwen van VYTECH dienen te worden uitgevoerd, dient de klant ervoor te zorgen dat de werken door VYTECH op een normale manier kunnen geleverd worden op de aangeduide plaats en tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. De klant dient tevens te zorgen voor de nodige elektriciteit, verlichting en water ter plaatse van de levering. 

Artikel 3. Klachten 

3.1.De gebeurlijke klachten moeten gebeuren binnen de drie dagen na levering per aangetekend schrijven.

3.2.De klant dient bij de levering de werken te controleren en klachten over zichtbare gebreken of beschadigingen te vermelden. De inontvangstname en/of het gebruik van de goederen en/of werken, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen. De controle van de werken uitgevoerd door VYTECH veronderstelt in geval van werken uitgevoerd aan een installatie die door deze klant of een derde worden gebruikt in het kader van een productieproces, dat de klant voorafgaand aan het heropstarten of het voortzetten van het productieproces, de door VYTECH uitgevoerde werken aan deze installaties niet louter visueel zal inspecteren, doch het integrale productieproces zal onderwerpen aan een doorgedreven controle waarbij door de klant niet alleen aandacht wordt geschonken aan alle meetbare parameters (zoals energieverbruik, vermogen, koeling, warmte, performantie, enz…) doch ook aan de kwaliteit van de producten die voortvloeien uit het productieproces en dit in het licht van de door de klant gehanteerde normen en/of kwaliteitstesten.

3.3.Voor wat betreft de verborgen gebreken geldt in het kader van de opdrachten van VYTECH (zowel voor opdrachten die als aanneming worden beschouwd als voor opdrachten die als koop worden gekwalificeerd) de regeling van artikel 1648 B.W.

3.4.Onmiddellijk na vaststelling van een verborgen gebrek is de klant verplicht om het gebruik, de bewerking of de verwerking te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. Voorts is de klant gehouden alle door VYTECH voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen, onder meer door VYTECH in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

3.5.De waarborg van VYTECH voor verborgen gebreken is geldig gedurende een periode van 12 maanden en is steeds beperkt tot de kosteloze reparatie (onderdelen en werkuren), hetzij de vervanging van het gebrekkig goed. Dit kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst of het betalen van schadevergoeding, om welke reden dan ook. Deze door VYTECH verstrekte waarborg zal vervallen indien de klant de goederen bij een derde laat herstellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VYTECH.

3.6.VYTECH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of grondstoffen die door de klant ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven; 
  • gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de klant of diens personeel; 
  • gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht. 
  • verschillen in de kleur of verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

Artikel 4. Betalingen 

4.1.De facturen zijn contant betaalbaar te Menen. Zo de facturen niet betaald zijn tegen de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf factuurdatum een interest verschuldigd zijn van 13%. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% met een minimum van 25 € en een maximum van 1500 €. Bij wanbetaling van een factuur worden alle andere openstaande facturen ineens opeisbaar. Betalingen worden eerst toegerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen en daarna op de oudste factuurschuld.

4.2.Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar zonder korting op factuurdatum. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen van de klant in Euro’s te worden gedaan. 

4.3.Protest op de facturatie dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de vijftien kalenderdagen na de factuurdatum en alleszins voor ingebruikname of voortverkoop van de werken en/of goederen.

4.4.De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de gehele factuur, behoudens uitdrukkelijk voorbehoud.

4.5.Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, vervolgens de vervallen rente en tenslotte op de openstaande hoofdsom.

 

4.6. De bepaling onder artikel 4.1. blijft bestaan indien VYTECH betalingstermijnen of betalingsfaciliteiten zou toestaan.

4.7.De niet-betaling op de vervaldag van één factuur brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn. Ook vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden en -modaliteiten. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. 

4.8.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de werkzaamheden in regie uitgevoerd en zijn de vergoedingen gebaseerd op de graad van verantwoordelijkheid van de personen betrokken bij het verlenen van de diensten, hun vaardigheden, de urgentie van de diensten en de tijd besteed aan de diensten. De kosten omvatten zowel de rechtstreeks gemaakte kosten, uitgaven voor derden inbegrepen, en een bedrag bepaald als een percentage van de vergoeding, teneinde uitgaven te dekken die niet rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de opdracht.

4.9.Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van VYTECH opgegeven in EURO. De prijzen zijn exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers-, reis en verplaatsings-, verzekerings- en administratiekosten. Een eventuele verhoging van het BTW-tarief tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant.

4.10.Tenzij anders overeengekomen dient bij opdrachten 30 % van het totale bedrag als voorschot voldaan te worden. Tussentijdse facturen kunnen worden verstuurd volgens de voortgang van de prestaties geleverd door VYTECH.

4.11.Eventuele bijkomende prestaties, zoals liften, kraanwerken, stroomvoorziening en –verbruik, watervoorziening en –verbruik, zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Wachturen toe te schrijven aan feiten buiten de verantwoordelijkheid van VYTECH, zullen worden aangerekend. 

4.12.Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de diensten, geven VYTECH de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. 

Artikel 5. Eigendomsoverdracht en Waarborgen 

5.1.De verkochte waren, inbegrepen de onderdelen, blijven de eigendom van de verkoper zolang de koper de verkoopprijs, de eventuele achterstallige renten enz. niet zal betaald hebben, te weten de volledige uitvoering van zijn verplichtingen. Elke totale of gedeeltelijke vervreemding der waren door de koper, in overtreding met het eigendomsrecht van de verkoper, zou een misbruik van vertrouwen zijn (art. 491 van het Wetboek der Strafrecht).

5.2.Indien het vertrouwen van VYTECH in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt VYTECH zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt VYTECH zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

5.3.Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de klant, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van VYTECH bevinden, door deze laatste kunnen worden achter gehouden als waarborg voor de betaling van de verschuldigde prestaties zelfs van reeds teruggeven goederen. Nieuwe goederen die door de klant ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die door de klant voor bewerking worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

5.4.Door VYTECH geleverde goederen blijven steeds uitsluitende eigendom van VYTECH tot bij de volledige betaling van de prijs, vermeerderd met eventuele kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.

5.5.Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen VYTECH en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen VYTECH en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking. 

5.6.Indien de bestelling wordt geplaatst door meerdere personen, zal elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de klant zoals die voortvloeien uit deze overeenkomst.

5.7.Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) of de gesubrogeerde vorderingen geeft de klant in pand ten voordele van VYTECH (i) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen tegenover VYTECH, uit welke hoofde ook, (iii) de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben, (iv) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (v) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar. Bij registratie van het pand in het pandregister, bij pandvestiging of later, heeft VYTECH het recht de kostprijs van de registratie alsook een forfaitaire administratiekost van 40,00 EUR aan de in gebreke blijvende klant aan te rekenen. 

Artikel 6. Overmacht en imprevisie 

6.1.Gevallen van overmacht in de breedste zin van het woord, ontslaan ons van onze verbintenissen zonder recht op schadevergoeding vanwege de koper.

6.2.Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van VYTECH de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins significant zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij leveranciers, ziekten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht en imprevisie. Deze geven VYTECH het recht de herziening en/of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. 

Artikel 7. Bevoegde rechtbank 

7.1.Naargelang de keuze van de verkoper zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, tenzij de koper de rechtbanken van de woonplaats van de koper of de wegens andere redenen bevoegde rechtbank verkiest.

 

7.2.Ten aanzien van klanten die niet in België gevestigd zijn, noch in België een keuze van woonplaats hebben gedaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. 

Artikel 8. Voorwerp van de opdracht 

8.1.De goederen en diensten worden geleverd zoals die uitdrukkelijk vermeld worden in de offerte en/of bestelling en onder voorbehoud van eventuele aanpassingen in de schriftelijke opdrachtbevestiging door VYTECH. 

8.2.Ingeval een vaste prijs zou zijn bedongen, worden alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering technisch noodzakelijk is, als meerwerk beschouwd wanneer daaraan verhoging van de kosten verbonden zijn en als minderwerk voor zover daaruit verlaging van de kosten ontstaat. In geval van minderwerk heeft VYTECH recht op een schadevergoeding van 25% op de prijs van de minwerken. De meerwerken en de vergoeding ingevolge minderwerk worden overeenkomstig gefactureerd aan de klant.

Indien VYTECH, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is VYTECH gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen.

8.3.Eventuele adviezen van VYTECH in het kader van haar opdracht voor de klant zijn steeds vrijblijvend en dienen door de klant steeds te worden voorgelegd aan een door de klant aangestelde technisch raadgever. Zodoende worden de beslissingen van de klant geacht te zijn tot stand gekomen na overleg met haar technische raadgever en is de klant zodoende als enige verantwoordelijk voor onder meer diens beslissingen die de opdracht van VYTECH of het resultaat van de opdracht van VYTECH kunnen beïnvloeden, diens productieprocessen met inbegrip van diens producten, diens producttoepassingen, diens kwaliteitstesten, diens opvolging van de productieprocessen, diens conformiteit aan eventuele kwaliteitsnormen, diens vergunningen, diens kwaliteit van producten en producttoepassingen, diens keuze van grondstoffen. 

Artikel 9. Informatieplicht van de klant 

9.1.De klant verbindt zich er toe om zowel bij het sluiten van de overeenkomst als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tijdig de nodige bijstand te verlenen aan VYTECH en haar juiste, volledige, betrouwbare gegevens en documenten te verschaffen, ook indien deze informatie afkomstig is van derden. VYTECH dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van voornoemde gegevens en documenten niet te verifiëren.

9.2.Zo de werken aan specifieke normen (zoals onder meer technische of esthetische normen) moeten voldoen, dan dienen deze normen door de klant te worden vermeld en verstrekt uiterlijk op het moment van de bestelling, bij gebreke waaraan de werken worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.

9.3.De klant zal VYTECH informeren over elk gegeven en/of over elke ontwikkeling die te zijner kennis komt en enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de werken door VYTECH.

9.4.De klant zal VYTECH een kopie verschaffen van bovenvermelde gegevens en documenten. De klant verbindt zich ertoe de originele gegevens en documenten bij te houden en veilig te bewaren.

9.5.VYTECH kan bijkomende vergoedingen en/of kosten factureren die voortvloeien uit een vertraging in de uitoefening van de diensten, ten gevolge van het in gebreke blijven van de klant om de bepalingen van dit artikel na te leven. 

Artikel 10. Uitvoeringswijze 

10.1.VYTECH bepaalt vrij de wijze waarop, wanneer en door wie de diensten uitgevoerd zullen worden. De diensten zullen vakkundig en met zorg uitgevoerd worden gebaseerd op de informatie die aan VYTECH wordt gegeven door de klant. Teneinde voor de klant bijkomende verplaatsingsduur en -kosten te vermijden, kunnen de wettelijke meerkosten verbonden aan eventuele overuren door werknemers van VYTECH aan de klant worden doorgerekend.

10.2.De werknemers van VYTECH zijn en blijven in alle opzichten werknemer(s) van VYTECH. Mocht de klant instructies geven aan de werknemers van VYTECH dan kan dit enkel indien deze instructies uitdrukkelijk en gedetailleerd bepaald werden in de overeenkomst en de instructies het werkgeversgezag van VYTECH op geen enkele wijze uithollen of indien de instructies betrekking hebben op het welzijn op het werk, zonder dat deze instructies kunnen tussenkomen in de bestaande overeenkomsten tussen VYTECH en haar werknemers welke exclusieve materie van VYTECH is en blijft.

10.3.Zo de werken buiten de gebouwen van VYTECH dienen te worden uitgevoerd, neemt de klant daarbij ook alle nodige veiligheidsmaatregelen ter vrijwaring van de veiligheid in het algemeen op de plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd. Terzake neemt de klant alle gepaste preventiemaatregelen en waakt de klant erover om VYTECH de nodige informatie in het kader van diens bedrijfsactiviteit te verstrekken en dewelke betrekking hebben op de risico’s en de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers van VYTECH bij de uitvoering van hun werk.

Artikel 11. Schorsing of vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst 

11.1.Indien de klant in gebreke blijft met de nakoming, de correcte en/of de tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen (zoals, doch niet beperkt tot: betaling van voorschotfacturen en tussentijdse facturen), is VYTECH gerechtigd om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. VYTECH heeft dit schorsingsrecht ook wanneer in het kader van een andere aan VYTECH toevertrouwde opdracht de klant zijn verplichtingen niet, niet volledig, niet correct of niet tijdig nakomt. Dit zonder dat VYTECH enige vergoeding wegens schade of vertraging zal verschuldigd zijn.

11.2.De klant is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder betaling van een schadevergoeding aan VYTECH indien: (i) VYTECH ernstig tekortkomt in het vervullen van haar verplichtingen; en (ii) bij concordaat, faillissement, ontbinding of vereffening van VYTECH.

11.3.VYTECH is zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder betaling van een schadevergoeding aan de klant indien: (i) De klant ondanks voorafgaande ingebrekestelling contractbreuk pleegt zoals bv., doch niet beperkt tot, het geven van verkeerde of onvolledige informatie aan VYTECH en/of het verzuim de facturen van VYTECH te betalen; (ii) VYTECH geen verdere diensten mag leveren aan de klant ten gevolge van aan haar opgelegde dwingende bepalingen: (iii) Bij concordaat, faillissement, ontbinding of vereffening van de klant.

11.4.Indien de overeenkomst wordt beëindigd of opgeschort zal de klant de tot dan gemaakte kosten en vergoedingen voor de reeds verrichte werkzaamheden betalen, vermeerderd met de hierop verschuldigde belastingen. De klant zal tevens gehouden zijn tot betaling van een vergoeding overeenkomstig artikel 3 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 12. Exoneratie 

12.1.De aansprakelijkheid in verband met deze overeenkomst is steeds beperkt overeenkomstig hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald. 

12.2.VYTECH is slechts aansprakelijk ingeval van opzet of grove schuld. 

12.3.Indien de aansprakelijkheid van VYTECH en haar werknemers bewezen zou zijn, wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot, de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, bedrijfsstilstand, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, storing van de planning, storing in de productieprocessen, immateriële schade en het verlies van cliënteel.

12.4.VYTECH is niet aansprakelijk voor schade aan derden, zoals onder meer de eventuele buren van de klant, en dient de klant in deze hypothese niet te vrijwaren.

12.5.Indien de aansprakelijkheid van VYTECH en haar werknemers bewezen zou zijn, dan wordt diens gehoudenheid beperkt tot het bedrag dat VYTECH zal ontvangen vanwege haar verzekeraar bedrijfsaansprakelijkheid tot een maximum bedrag gelijk aan de aan VYTECH verschuldigde facturen voor het leveren van haar prestaties en met teruggave van de geleverde materialen.

12.6.Indien de diensten betrekking hebben op periodieke maandelijkse, trimestriële of jaarlijkse werkzaamheden, zal de totale aansprakelijkheid van VYTECH, zoals hierboven gedefinieerd, beperkt zijn tot 1 keer de verschuldigde facturen voor de verrichte periodieke werkzaamheden over het laatste jaar. 

Artikel 13. Vrijwaring 

Indien de klant één van zijn verbintenissen onder deze overeenkomst niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen VYTECH, dan zal de klant VYTECH schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid opgelopen door VYTECH, resulterend, voortvloeiend of verband houdend met de betreffende tekortkoming en vordering. 

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrecht 

15.1.VYTECH behoudt de eigendom van elk intellectueel eigendomsrecht in verband met het resultaat van haar dienstverlening, en behoudt ook de eigendomstitel van haar werkdocumenten (Studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en (voor)ontwerpen). De klant zal de eigendomstitel van het product van de diensten in hun tastbare vorm verwerven door betaling van de facturen. In het kader van haar dienstverlening is VYTECH gemachtigd tot het gebruik, de ontwikkeling en het delen van kennis en ervaring opgedaan tijdens haar dienstverlening. 

15.2.Ongeacht de vorm waarin of het medium waarop de uitkomsten van de diensten door VYTECH aan de klant worden aangeleverd, geldt dat deze uitkomsten uitsluitend bestemd zijn voor de klant zelf en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VYTECH noch geheel noch gedeeltelijk mogen worden gekopieerd, naar worden verwezen of bekendgemaakt, tenzij dit wordt vereist door de Belgische wet- en regelgeving (in dat geval dient de klant VYTECH op voorhand te informeren). De vermelding van de naam van VYTECH en het gebruik van haar logo, in welke vorm of op welk medium dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VYTECH.

15.3.De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en VYTECH behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen van de klant. Deze bedraagt forfaitair 10% van de waarde van de opdracht en onverminderd het recht van VYTECH om hogere bewezen schade te vorderen. Bovenvermelde stukken dienen bovendien te worden teruggegeven op eerste verzoek van VYTECH. 

Artikel 16. Verbod op afwerving 

16.1.Het is de klant verboden om gedurende de duur van de samenwerking met VYTECH, evenals 24 maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met personeel van VYTECH, dan wel pogingen hiertoe te ondernemen. Indien er tussen VYTECH en de klant meerdere contractuele relaties zijn, zal voor de toepassing van dit artikel de langstdurende contractuele relatie in acht worden genomen.

16.2.De afwerving waarvan sprake is wel toegestaan indien de klant de voorafgaande, uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke toestemming van VYTECH heeft bekomen met betrekking tot het in dienst nemen van één of meerdere met naam genoemde personeelsleden van VYTECH. VYTECH kan aan deze toestemming desgevallend voorwaarden verbinden.

16.3. De schade die VYTECH lijdt bij een overtreding door de klant van dit verbod op afwerving, wordt contractueel vastgelegd op de totale brutovergoeding exclusief patronale lasten van het afgeworven personeelslid gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van VYTECH om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.

16.4.Voor het verbod omschreven in dit artikel dient onder de klant eveneens alle met de klant verbonden ondernemingen overeenkomstig art. 11 Wetboek Vennootschappen te worden begrepen. In het kader van dit artikel betekent de term ‘personeel’ alle personeel in dienstverband, of ander personenen zoals ‘freelancers’ en onderaannemers, waarmee VYTECH op enig moment duurzaam samenwerkte gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving.

Artikel 17. Nietige bedingen 

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bepalingen. Ingeval van nietigheid van een bepaling, zullen VYTECH en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 18. Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag.